سوپر کنترل فاز

این محصول دیگر تولید نمیشود و به زودی محصول جدید جایگزین آن میگردد


برای نمایش قطع فاز - کاهش متقارن ولتاژ شبکه سه فاز - جابجایی فازها - افزایش عدم تقارن ولتاژ شبکه - افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه سه فاز با تنظیمات جداگانه میباشد . در این دستگاه ، زمان تاخیر در وصل و تاخیر در قطع نیز قابل تنظیم می باشد .
با توجه به اینکه تمامی تنظیمات این رله در اختیار کاربر می باشد کاربر می تواند متناسب با کاربرد مورد نیاز آن را تنظیم نماید.

دریافت بروشور


سوپر کنترل فاز